Algemene Voorwaarden

LIMASQUARE, commanditaire vennootschap opgericht naar Belgisch recht, (handelend onder de commerciële naam “Purple Pilot”), met zetel te Coigesteenweg 41 – 3061 Leefdaal, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0804.975.284  (hierna “Purple Pilot”)

E-mailadres: leen@purpepilot.be

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

  • Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
  • Dienst(en): Aangeboden trainingen, workshops, webinars en trajecten evenals de werkzaamheden die Purple Pilot uitvoert in opdracht van de opdrachtgever;
  • Digitale product(en): digitale producten zoals online opleidingen, trainingen, webinars en andere digitale producten die Purple Pilot aanbiedt.
  • Dienstverlener: Limasquare CommV
  • Opdrachtgever: Elke éénmanszaak of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
  • Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)
  • Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever na aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever (inclusief onderhavige Algemene Voorwaarden)
  • Partijen: De Dienstverlener en de Opdrachtgever samen
  • Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig
  • Website: www.purplepilot.be

Artikel 2. Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen de Dienstverlener en de Opdrachtgever wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

2.2 Door het aanvaarden van de Offerte en de Algemene Voorwaarden doet de Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de eigen algemene voorwaarden.

2.3 Indien de Dienstverlener niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat de Dienstverlener het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.4 Gedurende de overeenkomst heeft de Dienstverlener het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.5 De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3. Dienstverlening door derden

3.1  Purple Pilot zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 4. Geldigheid Offertes

4.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, voor een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer worden aanvaard.

4.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Purple Pilot gestelde eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Purple Pilot zijn offerte baseert.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Purple Pilot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een oereenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand:

  • nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte heeft ondertekend en terugbezorgd aan Purple Pilot; of
  • nadat de opdrachtgever via e-mail akkoord is gegaan met de offerte van Purple Pilot.

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 De vermelde prijzen en tarieven zijn steeds exclusief BTW en in EURO.

6.2 Purple Pilot zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs of de prijs in regie zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, tenzij anders aangegeven.

6.3 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld of aangekocht. De Opdrachtgever kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij Purple Pilot met dien verstande dat als er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd in regie aan een uurtarief van 125 EUR  (ex. BTW).

6.4 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk te betwisten binnen een termijn van 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur.

6.5 In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal een interest verschuldigd zijn conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast is Purple Pilot gerechtigd om alle dienstverlening aan de Opdrachtgever op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Vanaf de eerste ingebrekestelling is Purple Pilot gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag (met een minimum van 100 EUR) toe te passen, onverminderd het recht van Purple Pilot om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Opdrachtgever.

6.6 Het mogelijks niet kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan feedback van de Opdrachtgever heeft geen aansprakelijkheid in hoofde van Purple Pilot noch enige prijsvermindering tot gevolg. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtgever niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door Purple Pilot vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst tussen Purple Pilot en de Opdrachtgever is van bepaalde duur behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Opdrachtgever niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde forfaitaire prijs in de Offerte en de Overeenkomst.

7.2 Een overeenkomst van onbepaalde duur kan driemaandelijks worden opgezegd door middel van het zenden van een email naar Purple Pilot.

7.3 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Opdrachtgever de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Purple Pilot om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Opdrachtgever.

Artikel 8. Werkwijze

8.1 De leveringstermijn voor de Diensten alsook alle afspraken rond timing zullen worden opgenomen in de Offerte of in andere werkdocumenten. Indien er voorschot dient te worden betaald, zullen de Diensten pas aanvangen na betaling van voornoemd voorschot.

8.2 Purple Pilot kan vrij bepalen waar de Diensten zullen worden geleverd en of ze al dan niet online zullen geleverd worden. De Opdrachtgever erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener.

8.3 De Opdrachtgever zal de gevraagde informatie tijdig ter beschikking te stellen. Purple Pilot bepaalt de uiterlijke datum waarop deze informatie ter beschikking dient gesteld te worden. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Artikel 9. Opschorting van de overeenkomst

9.1 Purple Pilot behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten indien zij vast stelt dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen, zoals opgenomen in de Offerte en de onderhavige algemene voorwaarden, niet nakomt of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van 5 werkdagen) na kennisname over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

10.2 De Opdrachtgever blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.

10.3 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Purple Pilot alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 11. Wederzijdse vertrouwelijkheid

11.1 De Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. De Dienstverlener neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Opdrachtgever te beschermen. De Opdrachtgever zal op zijn of haar beurt zonder toestemming van de Dienstverlener aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, (de inhoud van) de Offerte of de rapportering van Purple Pilot.

11.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

11.3 De Dienstverlener zal naar best vermogen en op redelijke wijze alle gedeelde en/of ontvangen informatie van de Opdrachtgever zorgvuldig bewaren.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten en know-how) verkregen of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst (de “Intellectuele Eigendom”), aan Purple Pilot zullen blijven toebehoren.
12.2 Purple Pilot verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Purple Pilot heeft voldaan.
12.3 De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk dat bij het aanleveren van informatie zij geen inbreuken pleegt op de auteursrechten van derde partijen en zij ofwel zelf eigenaar is van de Intellectuele Eigendom of een gebruikslicentie bezit.

Art 13 Niet overname personeel

13.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Purple Pilot gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de overeenkomst een natuurlijke persoon die in dienst is bij Purple Pilot of die door Purple Pilot is ingehuurd, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, in dienst te nemen of op een andere basis direct of indirect voor zich te laten werken. Indien Purple Pilot toestemming geeft voor het bovengenoemde, dan kan Purple Pilot daar voorwaarden aan verbinden, zoals het betalen van een geldsom.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1  De Overeenkomst bevat voor Purple Pilot steeds middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. Purple Pilot verbindt zich er wel toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven.

14.2 De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken.

14.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Purple Pilot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.

14.4 Purple Pilot kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

14.5 Purple Pilot is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook veroorzaakt door::

  • (online) diensten of software van derde partijen;
  • het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet) verbindingen van de opdrachtgever;
  • enige technische pannes, hacking, problemen met servers van gebruikte tools en/of online programma’s.

14.6 Purple Pilot werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout,

14.7 Purple Pilot kan niet aansprakelijk gesteld worden indien wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht.

14.8 De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Dienstverlener geleverde Diensten.

14.9 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Purple Pilot zal in alle gevallen beperkt zijn tot 75% van de door Purple Pilot in het kader van de schade verwekkende diensten aan de Opdrachtgever gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.

14.10 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Purple Pilot, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15. Gegevensverwerking

15.1 Purple Pilot is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

15.2 Door het goedkeuren van de Offerte en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze algemene voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website van de Dienstverlener.

15.3   De persoonsgegevens van de Opdrachtgever kunnen worden verwerkt in het kader van het klantenbeheer van Purple Pilot, voor marketingdoeleinden en dienen om de overeenkomst tussen Purple Pilot en de Opdrachtgever naar behoren te kunnen uitvoeren.

15.4    De Opdrachtgever heeft het recht om aan Purple Pilot te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen, wanneer hij of zij niet langer klant zou zijn of niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Purple Pilot. Dit verzoek dient schriftelijk aan Purple Pilot te worden gericht en zal door haar binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden.

Artikel 16. Volledigheid en nietigheid

16.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Purple Pilot en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.
De goedgekeurde en aanvaarde Offerte maken samen met de algemene voorwaarden de Overeenkomst tussen partijen uit en vormen aldus een ondeelbaar geheel.

16.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

17.1 De Offerte, de bijhorende algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Purple Pilot gevestigd is.

Artikel 18.  Overdraagbaarheid

18.1  Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 19. Klachten

19.1 Indien de Opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening door Purple Pilot dient de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na oplevering van de Dienst, schriftelijk te melden aan Purple Pilot.

19.2 Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde Diensten beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de Opdrachtgever.

19.3 De betaling van de factuur of de ingebruik name van de opgeleverde Dienst zal als stilzwijgend vermoeden gelden dat de Opdrachtgever tevreden is over wat er werd opgeleverd.

VERSIE VAN 28/11/2023