Privacy Beleid

Limasquare vindt de bescherming van uw privacy en gegevens heel belangrijk, en in navolging daarvan hebben wij een privacybeleid opgesteld. Het huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

I. Identificatie

Limasquare (Handelend onder de commerciële naam “Purple Pilot”), een commanditaire vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Coigesteenweg 41, 3061 Leefdaal en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0804975284.
E-mailadres: leen@purplepilot.be

II. Persoonsgegevens die wij verwerken

Limasquare verzamelt enkel personengegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. U kan er in verschillende situaties voor kiezen om uw personengegevens rechtstreeks aan ons te verstrekken. Als u met ons in communicatie wil treden, kan u bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens doorgeven – via mail, telefonisch, via een webformulier of een formulier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief of onze dienstverlening, events of producten.Limasquare verzamelt ook publieke gegevens (i.e. Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank van Ondernemingen en andere gegevens die door klanten zelf publiekelijk werden gemaakt).Wij verwerken geen gevoelige gegevens zoals gegevens over uw gezondheid, uw politieke opvattingen,  uw raciale of etnische afkomst of uw seksuele voorkeur.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Identificatiegegevens
    • Naam – voornaam – geslacht
    • Telefoonnummer
    • Emailadres
    • Adres
    • Bedrijfsgegevens
    • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
  • Elektronische identificatiegegevens
    • IP-adres
    • Locatiegegevens
    • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
    • Internetbrowser en apparaat type
    • Functionele, analytische en tracking cookies

III. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Limasquare verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Contact opnemen in verband met de te verlenen diensten of producten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Informatie verschaffen in verband met wijzigingen in onze diensten of producten
  • Direct marketing doeleinden – mits uitdrukkelijke toestemming
  • Het verbeteren en optimaliseren van de (werking van de) website
  • Het aanbod van producten en diensten beter afstemmen op uw voorkeuren en behoeften
  • Wettelijke verplichte handelingen, zoals belastingaangifte of BTW-aangifte

  Rechtsgrond:

   • Uitvoering van een overeenkomst of toestemming
   • Toestemming of rechtmatig belang

  IV. Inzagerecht

  U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ons ook contacteren indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden.

  U kunt uw recht tot inzage, correctie of verzet uitoefenen via het contactformulier op deze website of door een e-mail te sturen naar leen@purplepilot.be.

  Limasquare wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dit kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail naar contact@adp-gba.be of via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

  V. Bewaringstermijn gegevens

  Limasquare bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Doeleinden”.

  Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Limasquare de gegevens langer bewaren.

  De bewaartermijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 7 jaar.

  VI. Beveiliging gegevens

  Limasquare neemt de bescherming van de persoonsgegevens heel ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking tegen te gaan. Indien u de indruk zou hebben dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan zeker contact met ons op via leen@purplepilot.be.

  VII. Delen van de gegevens met derden

  Limasquare zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc). Limasquare garandeert de beveiliging van de gegevens in hoofde van haar medewerkers en onderaannemers. Concreet betekent dit dat de werknemers en onderaannemers van Limasquare gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij, voor wie het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en zij contractueel gebonden zijn tot de correcte verwerking van de bovenvermelde gegevens.

  Indien het noodzakelijk is dat Limasquare in dit kader de persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

   Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Limasquare de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Limasquare hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

   Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Limasquare beheerd worden. Limasquare is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

  VIII. Vragen

  Als u nog een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van uw gegevens door Limasquare, kunt u een e-mail sturen naar leen@purplepilot.be.